Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, constituïdes per esportistes, personal tècnic entrenador,jutge àrbitre i altres estaments establerts estatutàriament, així com perclubs, seccions esportives d’altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari dels quals és la promoció, la tutela, l’organització i el control de les respectives modalitats i especialitats esportives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les federacions esportives exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, de manera que actuen en aquest cas com a agents col·laboradors de l’Administració autonòmica, sota la tutela i la coordinació de l’òrgan competent en matèria d’esport.

La federació compleix les obligacions de la legislacio de transparencia , conforme a lo que disposa el article 3 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia,Bon Govern i participacio ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les especialitats de patinatge , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FPCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de patinatge en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

Name Größe Datum
Siehe LLEI TRANSPARENCIA 350.68 KB 29/12/2021
Siehe ESTATUTS VIGENTS 1.05 MB 29/12/2021
Siehe JUNTA DIRECTIVA 168.68 KB 19/11/2022
Siehe ORGANIGRAMA FEDERACIÓ PATINATGE CV 214.04 KB 11/01/2022
Siehe PRESSUPOST ANUAL 1.03 MB 13/12/2022
Siehe CONTERS ANUALS 1.46 MB 29/12/2021
Siehe RETRIBUCIONS MEMBRES ORGANS DE GOVERN 805.12 KB 29/12/2021
Siehe CONVENIS I CONTRACTES AMB ENTITAS PUBLIQUES 391.63 KB 16/11/2022
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns
Sponsoren
COMUNITAT DE L'ESPORT
Siehe COMUNITAT DE L'ESPORT
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Siehe FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Diputació de Valencia
Diputación Provincial de Valencia
Siehe Diputació de Valencia
Diputación de Alicante
Siehe Diputación de Alicante
The Monkey Boys
Siehe The Monkey Boys
Replic Hockey
Siehe Replic Hockey
Alex y Javi Creaciones
Siehe Alex y Javi Creaciones

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.